O projekte

 

Emancipované rómske ženy bojujú proti diskriminácii

Cieľom projektu je podporiť úsilie rómskych žien združených v Únii rómskych materských centier (URMC) o sebarozvoj a zlepšovanie kvality života v ich vlastných komunitách. Organizácia pôsobí v deviatich mestách a obciach v Banskobystrickom kraji, medziiným aj v okrese Poltár, ktorý patrí medzi „najmenej rozvinuté okresy“ na Slovensku. Niektoré jej členky za sebou majú desaťročia práce v teréne, pri ktorej úspešne používajú metódy komunitného organizovania. Výmena skúseností s partnerskými organizáciami zo Slovenska, Česka a Nórska a jednotlivé projektové aktivity prispejú k ďalšiemu rozvoju kapacít URMC. Aktivistky získajú nové zručnosti, ktoré im napomôžu pri každodennom zápase s viacnásobnou diskrimináciou a sociálnym, či politickým vylúčením a ich dôsledkami.

Počas dvoch rokov partnerské organizácie zorganizujú množstvo aktivít:
- sériu workshopov pre aktivistky zameraných na získavanie vedomostí v oblastiach ako občianska participácia, boj proti rodovo podmienenému násiliu a diskriminácii, či sociálna a solidárna ekonomika, na základe ktorých vzniknú vzdelávacie materiály. Tie aktivistky využijú pri ďalšej práci vo svojich komunitách;
- verejné kultúrne, či športové akcie, ktoré predstavia prácu rómskych aktivistiek širokej verejnosti a napomôžu pri prekonávaní bariér medzi Rómami a Nerómami;
- pracovné návštevy partnerských organizácií, ktoré zúčastneným orgniazáciám umožnia bezprostrednú výmenu skúseností a nadviazanie spolupráce.

Projekt „Emancipované rómske ženy bojujú proti diskriminácii" získal grant z Nórska v sume 82 875 €.
Projekt bol spolufinancovaný v sume 14 625 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projektová zumluva
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.
Facebook

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Responsive Image

Responsive Image